Farnosť Babín

Od samého počiatku obce za Oravskou Magurou nemali kostol. Obyvatelia Babína preto prekračovali pohorie Magury a navštevovali kostol v Sedliackej Dubovej až do čias, keď v Lokci vznikla prvá farnosť Bielej Oravy. Babínčania mali svoj kostol, ktorý si v roku 1665 kúpili od Lokčanov. Dňa 22.decembra 1923 vysvätili v drevenom babínskom kostole nový zvon. Na zvone bol uliaty nápis „Vstal som z milodarov babínskych občanov v roku 1923“. Obyvatelia Babína rozhodli, že si namiesto starého dreveného kostolíka postavia nový, murovaný.Preto sa dňa 4.mája 1930 slúžila posledná omša v starom kostole. Zo starého kostola boli do nového prenesené barokové oltáre, ktoré sú v novom kostole bočnými oltármi, kazateľnica z XVIII.stor. a jeden protestantský obraz. Zaujímavá je červená kovová guľa, ktorá značí nadmorskú výšku. Dňa 18.augusta 1931 obyvatelia Babína žiadali o finančnú podporu na dostavbu kostola prezidenta Československej republiky. 15.júla 1933 bol konečne dostavaný rímskokatolícky kostol zasvätený Zoslaniu Ducha Svätého. Už po roku 1968 vznikla v obci požiadavka na vlastnú farnosť. V roku 1970 bola dokončená stavba budovy fary a v roku 1971 sa do fary nasťahoval farár na dôchodku, vdp.Ondrej Hornický. V lete 1989 bol vymaľovaný v babínskom kostole hlavný a vedľajší oltár a kazateľnica. Taktiež kostol dostal dva nové zvony. Prvý zvon zasvätený sv.Cyrilovi a Metodovi, ktorý darovali svojmu kostolu občania obce, a druhý zvon zasvätený Panne Márii, ktorý daroval kostolu duchovný otec Marcel Martinko so sestrou. Dňa 7.augusta 1990 dala Spišská kapitula súhlas na zriadenie novej farnosti Babín. Dňa 14.marca 1991 sa začala stavať nová farská budova.Najväčšiu iniciatívu na jej výstavbe mal miestny občan František Bohucký. Mons.Andrej Imrich povedal:“Občania Babína.Vy ste boli schopný za vyše dva roky postaviť toto krásne dielo a darovať ho cirkvi a my nie sme vám schopní v súčastnej dobe dať kňaza.“ Už 1.júla 1995 bola však zriadená farnosť Babín s prvým duchovným vdp.Pavlom Garajom. Ku farnosti prislúchala aj filiálka-obec Vasiľov. Od júla 1995 sa slúžia sv.omše v pondelok, stredu, piatok a sobotu a v nedeľu sa konajú dve bohoslužby. V roku 1999 bola budova fary zateplené a dostala novú fasádu, vyasfaltovaná plocha pred kostolom, zrekonštruované osvetlenie kostola. V roku 2001 bola zriadená v kostole spovedná miestnosť.v Roku 2002 bol vymaľovaný aj interiér kostola a zrealizovaná premaľba nástenných malieb. Od vzniku farnosti funguje spevokol pri farskom kostole v Babíne, kde môžeme hovoriť o nepretržitom speve detí, ktoré sa zapájajú do vlastných detských omší. Dňa 24.mája 2009 počas sv.omše spišský biskup posvätil rímskokatolícky kostol Zoslania Ducha Svätého a jeho nové zariadenie(hlavný obetný stôl, ambónu a krstiteľnicu).Následne požehnal aj nový cintorín, na ktorom v roku 2010 vybudovali kaplnku zasvätenú Panne Márii. Organista väčšinou pochádzal z Hruštína,no hranie sa napokon ustálilo doma v Babíne, kde začal hrávať Miroslav Hrbka a od roku 2000 sa k nemu pridal aj Miroslav Bohucký. Kostolníkom bol väčšinou človek, ktorý mal do kostola najbližšie. Prvý kostolník z Babína bol Štefan Katrenčík, po ňom túto funkciu prebral zať František Matis.Po jeho smrti prebral jeho funkciu taktiež jeho zať, František Bohucký, ktorý funkciu vykonáva dodnes.

Copyright © 2013. Farnosť Babín